Namibia, July 2012

  • Welwitschia mirabilis, Namibia
  • Welwitschia mirabilis, Namibia
  • Welwitschia mirabilis, Namibia
  • Welwitschia mirabilis, Namibia
  • Welwitschia mirabilis, Namibia